Dự toán NSĐP trình HĐND

TT

Tên báo cáo

Năm công bố

Biểu mẫu

Số văn bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

I

Công khai  dự toán ngân sách trình HDND năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN, NSĐP NĂM 2020

2019

 

229/BC-UBND

26/11/2019

Công văn số 229/BC-UBND

Phụ lục kèm theo

 

 

             

 

Nội dung văn bản

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ