Dự toán NSĐP trình HĐND

 

 

TT

Tên báo cáo

Năm công bố

Biểu mẫu

Số văn bản công bố

 

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

 

I

Công khai  dự toán ngân sách trình HDND năm 2022 của tỉnh Quảng Trị

 
1 Văn bản công khai dự toán NSĐP năm 2022 trình HĐND tỉnh 2021   4834/STC-QLNS   17/12/2021

Công văn số 4834/STC-QLNS file PDF

Công văn 4834/STC-QLNS file Word

 
2 Cân đối ngân sách địa phương năm 2022 2021 Biểu số 33/CK-NSNN 4834/STC-QLNS   17/12/2021

Bieu 33-ck-nsnn

DT-2022-N-B33-TT343-45

 
3 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 2021 Biểu số 34/CK-NSNN 4834/STC-QLNS   17/12/2021

Bieu 34-ck-nsnn

DT-2022-N-B34-TT343-45

 
4 Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu số 35/CK-NSNN 4834/STC-QLNS   17/12/2021

 

Bieu 35-ck-nsnn

DT-2022-N-B35-TT343-45

 

 
5

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tinh và chi ngân sách huyện

theo cơ cấu chi năm 2022

2021 Biểu số 36/CK-NSNN 4834/STC-QLNS   17/12/2021

 

Bieu 36-ck-nsnn

DT-2022-N-B36-TT343-45

 

 
6 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu số 37/CK-NSNN 4834/STC-QLNS   17/12/2021

 

Bieu 37-ck-nsnn

DT-2022-N-B37-TT343-45

 

 
7

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho các cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác

của ngân sách cấp tỉnh năm 2022

2021 Biểu số 38/CK-NSNN 4834/STC-QLNS   17/12/2021

Bieu 38-ck-nsnn

DT-2022-N-B38-TT343-45

 
8 Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan đơn vị 2021 Biểu số 38/CK-NSNN 4834/STC-QLNS   17/12/2021

Bieu 39-ck-nsnn

DT-2022-N-B39-TT343-45

 
9 Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện theo lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu số 40/CK-NSNN 4834/STC-QLNS   17/12/2021

Bieu 40-ck-nsnn

DT-2022-N-B40-TT343-45

 
10 Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và bổ sung cân đối từng huyện năm 2022 2021 Biểu số 41/CK-NSNN 4834/STC-QLNS   17/12/2021

Bieu 41-ck-nsnn

DT-2022-N-B41-TT343-45

 
11 Dự toán bổ sung  có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022 2021 Biểu số 42/CK-NSNN 4834/STC-QLNS   17/12/2021

Bieu 42-ck-nsnn

DT-2022-N-B42-TT343-45

 
12 Dự toán bổ sung  có mục tiêu, nhiệm vụ vốn sự nghiệp  từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ năm 2022 2021 Biểu số 43/CK-NSNN 4834/STC-QLNS   17/12/2021

Bieu 43-ck-nsnn

DT-2022-N-B43-TT343-45

 
13 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022 2021 Biểu số 44/CK-NSNN 4834/STC-QLNS   17/12/2021

Bieu 44-ck-nsnn

DT-2022-N-B44-TT343-45

 
14 Dự toán chi ngân sách địa phương các huyện, thị xã, thành phố năm 2022 2021 Biểu số 45/CK-NSNN 4834/STC-QLNS   17/12/2021

Bieu 45-ck-nsnn

DT-2022-N-B45-TT343-45

 

15

Báo cáo thuyết minh

2021

 

220/BC-UBND

 

16/11/2021

Công văn số 220/BC-UBND

Phụ lục thuyết minh kèm theo

 

 

 
II Công khai  dự toán ngân sách trình HDND năm 2021 của tỉnh Quảng Trị              
1 Văn bản công khai dự toán NSĐP năm 2021 trình HĐND tỉnh 2020   4308/STC-QLNS   11/12/2020

Công văn số 4308/STC-QLNS file PDF

Công văn 4308/STC-QLNS file Word

 
2 Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 2020 Biểu số 33/CK-NSNN 4308/STC-QLNS   11/12/2020

Bieu 33-ck-nsnn

DT-2021-N-B33-TT343-45

 

 
3 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 2020 Biểu số 34/CK-NSNN 4308/STC-QLNS   11/12/2020

Bieu 34-ck-nsnn

DT-2021-N-B34-TT343-45

 
4 Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2021 2020 Biểu số 35/CK-NSNN 4308/STC-QLNS   11/12/2020

Bieu 35-ck-nsnn

DT-2021-N-B35-TT343-45

 
5 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tinh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 2020 Biểu số 36/CK-NSNN 4308/STC-QLNS   11/12/2020

Bieu 36-ck-nsnn

DT-2021-N-B36-TT343-45

 
6 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2021 2020 Biểu số 37/CK-NSNN 4308/STC-QLNS   11/12/2020

Bieu37-ck-nsnn

DT-2021-N-B37-TT343-45

 
7 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho các cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 Biểu số 38/CK-NSNN 4308/STC-QLNS   11/12/2020

Bieu38-ck-nsnn

DT-2021-N-B38-TT343-45

 
8 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 Biểu số 40/CK-NSNN 4308/STC-QLNS   11/12/2020

Bieu40-ck-nsnn

DT-2021-N-B40-TT343-45

 
9 Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện theo lĩnh vực năm 2021 2020 Biểu số 41/CK-NSNN 4308/STC-QLNS   11/12/2020

Bieu41-ck-nsnn

DT-2021-N-B41-TT343-45

 
10 Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và bổ sung cân đối từng huyện năm 2021 2020 Biểu số 42/CK-NSNN 4308/STC-QLNS   11/12/2020

Bieu42-ck-nsnn

DT-2021-N-B42-TT343-45

 
11 Dự toán bổ sung  có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021 2020 Biểu số 43/CK-NSNN 4308/STC-QLNS   11/12/2020

Bieu43-ck-nsnn

DT-2021-N-B43-TT343-45

 
12 Dự toán bổ sung  có mục tiêu, nhiệm vụ vốn sự nghiệp  từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ năm 2021 2020 Biểu số 44/CK-NSNN 4308/STC-QLNS   11/12/2020

Bieu44-ck-nsnn

DT-2021-N-B44-TT343-45

 
13 Dự toán chi ngân sách địa phương các huyện, thị xã, thành phố năm 2021 2020 Biểu số 45/CK-NSNN 4308/STC-QLNS   11/12/2020

Bieu45-ck-nsnn

DT-2021-N-B45-TT343-45

 
14 Báo cáo thuyết minh 2020 Báo cáo 271/BC-UBND   02/12/2020

BC-271-2020

Bao cao thuyet minh

 

 

TT

Tên báo cáo

Năm công bố

Biểu mẫu

Số văn bản công bố

 

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

 

I

Công khai  dự toán ngân sách trình HDND năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

 

1

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn, NSĐP năm 2020

2019

 

229/BC-UBND

 

26/11/2019

Công văn số 229/BC-UBND

Phụ lục kèm theo

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ