Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định

 

STT Tên báo cáo    Năm công bố  Biểu mẫu Số văn bản công bố  Ngày công bố   Đường dẫn toàn văn 
  CÔNG KHAI DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020 TỈNH QUẢNG TRỊ
  Nghị quyết giao dự toán ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Quảng Trị 2019     06/12/2019 Nghị quyết số 33; Nghị quyết 34; Nghị quyết 35
 1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2019   Biểu mẫu số 46 3656/QĐ-UBND 27/12/2019 Quyết định số 3656  /QĐ-UBND
Bản Word
  File excel số liệu, bản PDF
2 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 2019 Biểu mẫu số 47  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệu, bản PDF
3 Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2020 2019 Biểu mẫu số 48  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệu, bản PDF
4 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2019 Biểu mẫu số 49  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệu, bản PDF
5 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2020 2019 Biểu mẫu số 50  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
6 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho các cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ngân sách cấp tỉnh năm 2020 2019 Biểu mẫu số 51  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
7 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ngân sách cấp tỉnh năm 2020 2019 Biểu mẫu số 53  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
8 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 2019 Biểu mẫu số 54  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
9 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 2019 Biểu mẫu số 55  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
10 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, thành phố, thị xã năm 2020 2019 Biểu mẫu số 56  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
11 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 2019 Biểu mẫu số 57  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
12 Tổng hợp danh mục dự án đầu tư kế hoạch 2020 nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và khoa học công nghệ 2019 Biểu mẫu số 58-01  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
13 Tổng hợp danh mục dự án đầu tư kế hoạch 2020 nguồn vốn đối ứng các dự án 0DA thuộc trách nhiệm ngân sách tập trung 2019 Biểu mẫu số 58-02  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệu, bản PDF
14 Tổng hợp danh mục dự án đầu tư kế hoạch 2020 nguồn vốn đầu tư tập trung trong cân đối phân cấp do cấp tỉnh quản lý 2019 Biểu mẫu số 58-03  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
15 Tổng hợp các nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư trong cân đối do cấp huyện quản lý 2019 Biểu mẫu số 58-04  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
16 Tổng hợp danh mục dự án đầu tư kế hoạch 2020 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 2019 Biểu mẫu số 58-05  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
17 Tổng hợp danh mục dự án đầu tư kế hoạch 2020 nguồn vốn xổ số kiến thiết 2019 Biểu mẫu số 58-06  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệu, bản PDF
18 Tổng hợp các nguồn vốn đầu tư phát triển 2019 Biểu mẫu số 58-07  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệu, bản PDF

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số          /UBND-TM ngày    /7/2020 của UBND tỉnh QT

Copyright 2020 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ