Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định

 

STT Tên báo cáo    Năm công bố  Biểu mẫu Số văn bản công bố  Ngày công bố   Đường dẫn toàn văn 
  CÔNG KHAI DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020 TỈNH QUẢNG TRỊ
  Nghị quyết giao dự toán ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Quảng Trị 2019     06/12/2019 Nghị quyết số 33; Nghị quyết 34; Nghị quyết 35
 1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 2019   Biểu mẫu số 46 3656/QĐ-UBND 27/12/2019 Quyết định số 3656  /QĐ-UBND
Bản Word
  File excel số liệu, bản PDF
2 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 2019 Biểu mẫu số 47  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệu, bản PDF
3 Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2020 2019 Biểu mẫu số 48  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệu, bản PDF
4 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2020 2019 Biểu mẫu số 49  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệu, bản PDF
5 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2020 2019 Biểu mẫu số 50  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
6 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho các cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ngân sách cấp tỉnh năm 2020 2019 Biểu mẫu số 51  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
7 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ngân sách cấp tỉnh năm 2020 2019 Biểu mẫu số 53  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
8 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 2019 Biểu mẫu số 54  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
9 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 2019 Biểu mẫu số 55  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
10 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, thành phố, thị xã năm 2020 2019 Biểu mẫu số 56  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
11 Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 2019 Biểu mẫu số 57  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
12 Tổng hợp danh mục dự án đầu tư kế hoạch 2020 nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và khoa học công nghệ 2019 Biểu mẫu số 58-01  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
13 Tổng hợp danh mục dự án đầu tư kế hoạch 2020 nguồn vốn đối ứng các dự án 0DA thuộc trách nhiệm ngân sách tập trung 2019 Biểu mẫu số 58-02  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệu, bản PDF
14 Tổng hợp danh mục dự án đầu tư kế hoạch 2020 nguồn vốn đầu tư tập trung trong cân đối phân cấp do cấp tỉnh quản lý 2019 Biểu mẫu số 58-03  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
15 Tổng hợp các nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư trong cân đối do cấp huyện quản lý 2019 Biểu mẫu số 58-04  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
16 Tổng hợp danh mục dự án đầu tư kế hoạch 2020 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 2019 Biểu mẫu số 58-05  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệubản PDF
17 Tổng hợp danh mục dự án đầu tư kế hoạch 2020 nguồn vốn xổ số kiến thiết 2019 Biểu mẫu số 58-06  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệu, bản PDF
18 Tổng hợp các nguồn vốn đầu tư phát triển 2019 Biểu mẫu số 58-07  3656/QĐ-UBND 27/12/2019   File excel số liệu, bản PDF
  CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ          
1 Quyết định công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 của tỉnh Quảng Trị 2020 Mẫu số 02/CK-NSNN 3973/QĐ-UBND 31/12/2020

Bản PDF

Bản Word

2 Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 2020 Biểu số 46/CK-NSNN 3973/QĐ-UBND 31/12/2020

Bản PDF

Bản Word

3 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 2020 Biểu số 47/CK-NSNN 3973/QĐ-UBND 31/12/2020

Bản PDF

Bản Word

4 Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2021 2020 Biểu số 48/CK-NSNN 3973/QĐ-UBND 31/12/2020

Bản PDF

Bản Word

5 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 2020 Biểu số 49/CK-NSNN 3973/QĐ-UBND 31/12/2020

Bản PDF

Bản Word

6 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2021 2020 Biểu số 50/CK-NSNN 3973/QĐ-UBND 31/12/2020

Bản PDF

Bản Word

7 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho các cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ns cấp tỉnh năm 2021 2020 Biểu số 51/CK-NSNN 3973/QĐ-UBND 31/12/2020

Bản PDF

Bản Word

8 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ns cấp tỉnh năm 2021 2020 Biểu số 53/CK-NSNN 3973/QĐ-UBND 31/12/2020

Bản PDF

Bản Word

9 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương năm 2021 2020 Biểu số 54/CK-NSNN 3973/QĐ-UBND 31/12/2020

Bản PDF

Bản Word

10 Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dươi năm 2021 2020 Biểu số 55/CK-NSNN 3973/QĐ-UBND 31/12/2020

Bản PDF

Bản Word

11 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021 2020 Biểu số 56/CK-NSNN 3973/QĐ-UBND 31/12/2020  Bản PDF

Bản Word

12 Tổng hợp danh mục dự án đầu tư kế hoạch 2021 nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và khoa học công nghệ 2020 Biểu số 58/CK-NSNN 3973/QĐ-UBND 31/12/2020 Bản PDF

Bản Word

  CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ          
1 Quyết định công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 của tỉnh Quảng Trị 2021   4633/QĐ-UBND 31/12/2021

Bản PDF

bản word

 

2 Cân đối ngân sách địa phương năm 2022 2021 Biểu số 46/CK-NSNN 4633/QĐ-UBND 31/12/2021

Bản PDF

Bản excel

3 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2022 2021 Biểu số 47/CK-NSNN 4633/QĐ-UBND 31/12/2021

Bản PDF

Bản excel

4 Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu số 48/CK-NSNN 4633/QĐ-UBND 31/12/2021

Bản PDF

Bản excel

5 Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022 2021 Biểu số 49/CK-NSNN 4633/QĐ-UBND 31/12/2021

Bản PDF

Bản excel

6 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu số 50/CK-NSNN 4633/QĐ-UBND 31/12/2021

Bản PDF

Bản excel

7 Dự toán chi đầu tư ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2022 2021 Biểu số 51/CK-NSNN 4633/QĐ-UBND 31/12/2021

Bản PDF

Bản excel

8 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho các cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ns cấp tỉnh năm 2022 2021 Biểu số 52/CK-NSNN 4633/QĐ-UBND 31/12/2021

Bản PDF

Bản excel

9 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực và các nhiệm vụ chi khác của ns cấp tỉnh năm 2022 2021 Biểu số 53/CK-NSNN 4633/QĐ-UBND 31/12/2021

Bản PDF

Bản excel

10 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2022-2025 2021 Biểu số 54/CK-NSNN 4633/QĐ-UBND 31/12/2021

Bản PDF

Bản Word

11 Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dươi năm 2022 2021 Biểu số 55/CK-NSNN 4633/QĐ-UBND 31/12/2021

Bản PDF

Bản excel

12 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022 2021 Biểu số 56/CK-NSNN 4633/QĐ-UBND 31/12/2021

Bản PDF

Bản excel

13 Dự toán chi chương trình mục tiêu quóc gia ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện năm 2022 2021 Biểu số 57/CK-NSNN 4633/QĐ-UBND 31/12/2021

Bản PDF

Bản excel

14 Tổng hợp danh mục dự án đầu tư kế hoạch 2022 nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và khoa học công nghệ 2021 Biểu số 58/CK-NSNN 4633/QĐ-UBND 31/12/2021 Bản PDF

Bản excel

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ