Báo cáo tình hình thực hiện kết luận kiểm toán

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo kết quả thực hiện các Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

 Công văn số 4518/UBND-TM ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v Báo cáo kết quả thực hiện các Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Công văn số 4072/STC-QLNS  ngày 27/11/2020 của Sở Tài chính Quảng Trị

Năm 2021

Tên văn bản

Báo cáo kết quả thực hiện các Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước Công văn số1243/UBND-TM ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v Báo cáo kết quả thực hiện các Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Báo cáo kết quả thực hiện các Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (chương trình PforR)

 Công văn số 5086/STC-QLNS ngày 29/12/2021 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Báo cáo kết quả thực hiện các Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

 

Báo cáo kết quả thực hiện các Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2013-2019 Công văn số 6169/UBND-TM ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v Báo cáo kết quả thực hiện các Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Năm 2022

Tên văn bản

Báo cáo kết quả thực hiện các Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước Công văn số 1730/UBND-TM ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v Báo cáo kết quả thực hiện các Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
Báo cáo kết quả thực hiện các Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2020 Công văn số 2036/UBND-TCTM ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v Báo cáo kết quả thực hiện các Kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2020

 

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ