Công khai ngân sách mới

 Nội dung

TT

Tên báo cáo

Năm công bố

Biểu mẫu

Số văn bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

I

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

830/STC-QLNS

05/4/2019

Công văn số 830/STC-QLNS

Báo cáo thuyết minh

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

830/STC-QLNS

05/4/2019

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

830/STC-QLNS

05/4/2019

File excel số liệu

II

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2019 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

2055/STC-QLNS

09/7/2019

Công văn số 2055/STC-QLNS

(Bản PDF , Bản Word) 

Báo cáo thuyết minh

 File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

2055/STC-QLNS

09/7/2019

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

2055/STC-QLNS

09/7/2019

File excel số liệu

III

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng nam 2019 của tỉnh Quàng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

3160/STC-QLNS

07/10/2019

Công văn số 3160/STC-QLNS

(Bản PDF , Bản Word) 

Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Ướcc thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

3160/STC-QLNS

07/10/2019

 File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

3160/STC-QLNS

07/10/2019

 File excel số liệu

IV

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Quảng Trị

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

4039/STC-QLNS

10/12/2019

Công văn số  4039/STC-QLNS

(Bản PDF , Bản Word) 

Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

4039/STC-QLNS

10/12/2019

   File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

4039/STC-QLNS

10/12/2019

   File excel số liệu

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NSNN, THU CHI NSĐP NĂM 2018 TỈNH QUẢNG TRỊ

TT

Tên báo cáo

Năm công bố

Biểu mẫu

Số văn bản công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn

 

1

Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 2018

2019

Biểu mẫu số 62

/QĐ-UBND

22/12/2019

Quyết định số          /QĐ-UBND

Bản Word

File excel số liệu

2

Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018

2019

Biểu mẫu số 63

/QĐ-UBND

22/12/2019

File excel số liệu

3

Quyết toán ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2018

2019

Biểu mẫu số 64

/QĐ-UBND

22/12/2019

File excel số liệu

 

4

Quyết toán chi theo từng lĩnh vực năm 2018

2019

Biểu mẫu số 65

/QĐ-UBND

22/12/2019

 

 File excel số liệu

5

Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2018

2019

Biểu mẫu số 67

/QĐ-UBND

22/12/2019

File excel số liệu

6

Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2017

2019

Biểu mẫu số 68

/QĐ-UBND

22/12/2019

File excel số liệu

 

             
             
             
 
             
             
             

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Năm 2021 Tên văn bản
 Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 Công văn số 3101 /UBND-TM ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị
Báo cáo tình hình vay và trả nợ vay 6 tháng cuối năm 2021

Công văn số 418/STC-QLNS ngày 08/02/2022 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

Công văn số 525/UBND-TCTM ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị

Copyright 2022 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ