Bán tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh


Ngày cập nhật: 06/01/2017 8:49:04 SA

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đơn vị sử dụng có nhu cầu bán tài sản nhà nước lập hồ sơ đề nghị bán tài sản nhà nước, gửi cho Sở Tài chính

Bước 2: Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định bán tài sản nhà nước.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua Bưu điện) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị bán tài sản nhà nước của cơ quan quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan;

- Danh mục tài sản đề nghị bán (Theo Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC).

* Số lượng: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

i) Phí, Lệ phí : Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Danh mục tài sản đề nghị bán (Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN, Thông tư số 09/2012/TT-BTC).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Thông tư 245/2009/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 52/2009/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư 09/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 245/2009/TT-BTC quy định thực hiện Nghị định 52/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành.

- Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.


Tải về mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ