Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh


Ngày cập nhật: 26/12/2016 10:42:16 SA

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khi có tài sản điều chuyển đơn vị sử dụng tài sản hoặc đơn vị quản lý tài sản phải lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, gửi cho Sở Tài chính.

Bước 2: Sở Tài chính trình UBND quyết định điều chuyển tài sản nhà nước.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua Bưu điện) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan có tài sản;

- Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận tài sản;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan;

- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (Theo Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

i) Phí, Lệ phí: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển (Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN - Thông tư số 09/2012/TT-BTC)

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Hiệu lực thi hành: Ngày 20/7/2009.

Thông tư 245/2009/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 52/2009/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 09/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 245/2009/TT-BTC quy định thực hiện Nghị định 52/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

- Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tải về mẫu đơn, mẫu tờ khai


 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ