Từ ngày 01/8/2019, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị (địa chỉ: Số 22 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

 

Công bố quyết định thanh tra tại ubnd các xã: Linh Trường, Hải Thái, Trung Sơn, Gio An ...

Thực hiện Kế hoạch thanh tra tài chính năm 2021 đã được Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 4155/QĐ-STC ngày 02/12/2020. Sáng ngày 08/4/2021, Thanh tra Sở Tài chính đã công bố Quyết định thanh tra tại UBND xã: Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (tại Quyết định số 16/QĐ-TTr ngày 01/4/2021 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính về thanh tra tài chính tại ... Xem tiếp

 

Năm 2019

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2019 của địa phương

 Công văn 580/UBND-TM ngày 20/02/2020

Năm 2020

Tên văn bản

 Báo cáo vay và trả nợ vay 6 tháng năm 2020 của địa phương

 Công văn 2264/STC-QLNS ngày 08/7/2020 của Sở Tài chính; Công văn số 3196/UBND-TM ngày  16/7/2020 của UBND tỉnh QT

 Báo cáo vay và trả nợ vay năm 2020 của địa phương

 Công văn      /STC-QLNS ngày  /  /2020 của Sở Tài chính; Công văn số 608 /UBND-TM ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị

 

Copyright 2021 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ