Từ ngày 01/8/2019, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị (địa chỉ: Số 22 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

 

 

 

 

 

 

 

Edit
Công văn số 1737/STC-QLNS ngày 17/06/2019 của Sở Tài chính Quảng Trị v/v Tham gia ý kiến dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn Chương trình Hạnh phúc uỷ thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay
Cập nhật: 6/8/2019
Edit
Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào DN và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN
Cập nhật: 9/7/2018
Edit
Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018 Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của DNNN và công ty TNHH1TV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần
Cập nhật: 9/7/2018
Edit
Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Cập nhật: 9/7/2018
Edit
Thông tư số 41/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018 Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH1TV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
Cập nhật: 9/7/2018
Copyright 2019 by SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG TRỊ